Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT Meursing Institute

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met haar Klant, zal Meursing Institute persoonsgegevens verwerken, het één en ander zoals hieronder gedefinieerd. In dit Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt. Meursing Institute raadt u dan ook aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1.     Definities

Data: alle door Karakterstijlcoaches, Gebruiker(s) van Karakterstijltesten in de Dienst ingevoerde gegevens, content en informatie;

Dienst: het beschikbaar stellen van Karakterstijltesten en rapporten teneinde de klanten van Karakterstijlcoaches inzage te geven over hun Karakterstijl

Gebruiker(s):    perso(o)n(en) aan wie Karakterstijlcoach de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst(en) op basis van de Overeenkomst;

Karakterstijlcoach:  de onderneming die een Overeenkomst met Meursing Institute  is aangegaan ten behoeve van de Dienst;

Overeenkomst: de overeenkomst die Meursing Institute met de Karakterstijlcoach aangaat ten aanzien van het gebruik van de Dienst(en);

Meursing Institute: Meursing Institute is onderdeel van de eenmanszaak Bureau Levenswerk gevestigd te:Badhuisstraat 89, 2584 HE Den Haag. Emailadres: yvette@levenswerk.com
KvK: 30168662

Wie is Meursing Institute?

Meursing Institute biedt Karakterstijlcoaches  om binnen en buiten een onderneming samen te werken met medewerkers of particulieren om kennis te delen omtrent hun Karakterstijl. Het doel is het persoonlijke welzijn te verbeteren van de klanten van de Karakterstijlcoaches.

Karakterstijlcoaches en Gebruikers loggen in op  beveiligde omgevingen van de Dienst(en) van Meursing Institute,  vullen gegevens in die het tot stand komen van een Karakterstijl rapport mogelijk maken. De Karakterstijlcoaches van Meursing Institute kunnen deze bespreken met de klant en advies en/of coaching leveren.

3.   Welke informatie over u wordt verzameld en verwerkt?

Contactuele informatie 

Indien u via de website van Meursing Institute (www.meursinginstitutetests.com)  een Overeenkomst met Meursing Institute hebt afgesloten voor het afnemen van de Dienst(en)  als Karakterstijlcoach (of als klant van een Karakterstijlcoach), verzoekt Meursing Institute u bepaalde informatie te verstrekken. Deze informatie omvat de naam en e-mailadres van een contactpersoon die een karakterstijltest afneemt, alsmede antwoorden op vragen van de Karakterstijltest. Indien u als Karakterstijlcoach zich aanmeldt dient u extra gegevens te leveren.

Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk teneinde bepaalde maatregelen te kunnen nemen in de aanloop naar de sluiting van een Overeenkomst met u als Karakterstijlcoach. 

Gegevens van Gebruikers van Karakterstijltesten en Karakterstijlcoachen.

Gebruikers van Karakterstijltesten:

Om de Dienst(en) te kunnen gebruiken als afnemer van een Karakterstijltest worden uw voornaam, achternaam, uw karakterstijlcoach en emailadres verzameld. U vult ook de vragen van de test zelf in.

Karakterstijlcoaches:

Om de Dienst(en) te kunnen gebruiken dient u als karakterstijlcoach over een account te beschikken. Voor het aanmaken van uw account wordt de volgende informatie van u verzameld en verwerkt:

 • Wachtwoord (Verplicht)
 • Voornaam (Verplicht)
 • Achternaam (Verplicht)
 • E-mailadres (Verplicht)
 • Geboortedatum
 • Profielfoto
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • KvK nummer

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Dienst(en)  optimaal te kunnen laten werken voor gebruikers heeft Meursing Institute bepaalde informatie nodig. Dat zijn de antwoorden op de vragen van de Karakterstijltest. Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk om de Dienst(en) optimaal te kunnen laten werken.

Verwerking buiten de EER

Meursing Institute  verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij specifiek genoemd in dit Privacy Statement of indien zij daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

4.   Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond gebruikt Meursing Institute uw persoonsgegevens?

Meursing Institute zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden gebruiken:

Doel dienstverlening voor gebruikers van de Karakterstijltest.

Om uw gebruik van de Dienst(en) mogelijk te maken is de verwerking noodzakelijk van antwoorden van de gebruiker op de vragen van de Karakterstijltest, voor de tot stand koming van een Karakterstijl rapport.

Bij het opstarten van de vragenlijst geeft u daartoe toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Uw intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking of dit op basis van wet- en/of regelgeving nodig is. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de karakterstijlcoach waarbij u klant bent; u heeft uw toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens; de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Meursing Institute rust.

Informatie verstrekking

Via de instellingen binnen de Dienst(en) kunt u zich afmelden voor e-mails die Meursing Institute  in het kader van de Dienst(en) aan u verstuurd. Meursing Institute wijst er op dat u zich niet kunt afmelden voor e-mails die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst(en). Een mogelijkheid tot afmelden is mogelijk via uw Karakterstijlcoach.

Beveiligen, aanpassen en verbeteren van de Dienst

Meursing Institute gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Dienst(en). Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst(en) of voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Meursing Institute  kan uw gegevens verstrekken aan derden, zoals uw Karakterstijlcoach, of voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Dienst(en), waaronder begrepen het verstrekken van uw gegevens aan onze hostingpartijen en onze email aanbieder voor het kunnen hosten van de gegevens en het verzenden van e-mails namens Meursing Institute. Ook kan Meursing Institute uw gegevens aan derden verstrekken indien u daar toestemming voor heeft gegeven en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie met uitzondering van uw IP-adres). Ten slotte kan Meursing Institute uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is en/of zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak.

5.    Bescherming van uw persoonlijke informatie door Meursing Institute en de partijen waar zij samenwerkingsovereenkomsten mee heeft afgesloten.

Meursing Institute zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet geïndexeerd door externe partijen, zoals door zoekmachines.

6.   Hoe lang bewaart Meursing Institute uw persoonlijke informatie?

Meursing Institute zal uw persoonsgegevens bewaren zo lang als dat nodig is voor de doelen zoals omschreven in dit privacy statement. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten.

7.    Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

U kunt uw eigen (persoons)gegevens als Karakterstijlcoach altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens als gebruiker van de Karakterstijltest wilt zien die bij Meursing Institute over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen, bij uw Karakterstijlcoach.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u niet in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Meursing Institute of bij de partijen waar Meursing Institute een samenwerkingsovereenkomst mee heeft afgesloten . U kunt verzoeken dat Meursing Institute uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

U heeft tevens het recht om van Meursing Institute mutatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen (recht om vergeten te worden).

U heeft daarnaast, onder bepaalde omstandigheden, het recht om van Meursing Institute de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

U heeft het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van het gerechtvaardigd belang van Meursing Institute of een derde plaatsvindt.

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan Meursing Institute heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst.

Voor een verzoek kunt u contact opnemen met ons viainfo@levenswerk.com  Meursing Institute zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand. Indien Meursing Institute niet voldoet aan uw verzoek, dan zal zij u informeren over de reden waarom zij niet aan uw verzoek voldoet.

8.   Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de Dienst en/of op www.keepthebalance.nl. In geval van een substantiële wijziging zal u daarover geïnformeerd worden per email.

9.   Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@levenswerk.com. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u niet tot overeenstemming met Meursing Institute niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.